Nuomos taisyklės

Dviračiai (toliau INVENTORIUS) nuomojamas asmenims, ne jaunesniems kaip 18 metų, pateikus asmens dokumentą bei pasirašius sutartį. Nuomojamas INVENTORIUS nėra apdraustas nuo vagystės ar kitokios žalos, todėl nuomininkas atsako finansiškai už išsinuomotą inventorių  ir jam padarytą žalą pagal nuomos perdavimo/priėmimo akte nurodytus įkainius ir remiantis šiomis žemiau išvardintomis “Dviračių  ir papildomos įrangos (INVENTORIAUS) nuomos sąlygomis”:

1. NUOMOS SĄLYGOS 
1.1 NUOMININKAS, pasirašydamas INVENTORIAUS priėmimo aktą, sutinka ir patvirtina, kad:
1.2 Išnuomotas INVENTORIUS buvo patikrintas ir yra tinkamas naudojimui, ir kad nėra nusiskundimų dėl INVENTORIAUS būklės;
1.3 NUOMOTOJAS suteikė visą reikalingą informaciją NUOMININKUI apie išnuomoto INVENTORIAUS naudojimosi ypatumus;
1.4 NUOMININKAS yra fiziškai pajėgus ir sveikas naudotis išnuomotu INVENTORIUMI ir turi visus tam reikalingus įgūdžius bei patyrimą.

 
2. INVENTORIAUS PERDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS  
2.1 NUOMININKAS, pasirašydamas šį aktą, patvirtina, kad INVENTORIUS buvo perduotas NUOMININKUI tvarkingas, veikiantis ir pilnos komplektacijos. Grąžinant NUOMOTOJUI dėl nuomininko kaltės sugadintą ar nepilnos komplektacijos INVENTORIŲ, žalą pilnai atlyginą NUOMININKAS.
2.2 NUOMOTOJAS turi teisę pareikalauti iš NUOMININKO garantinio užstato už išnuomotą INVENTORIŲ.
2.3 INVENTORIUS turi būti grąžintas nuomotojui abipusiai sutartu (nurodytu) laiku. Grąžinus INVENTORIŲ vėliau, jo nuomos kaina bus perskaičiuota už visą naudojimosi laikotarpį pagal galiojančius arba atskiru susitarimu nustatytus įkainius.

 
3. NUOMININKO TEISĖS IR PAREIGOS 
3.1 NUOMININKAS turi teisę naudotis išnuomotu INVENTORIUMI remiantis pasirašytu Dviračių (INVENTORIAUS) perdavimo – priėmimo aktu.
3.2 Turtą grąžinus NUOMOTOJUI pagal akte numatytas sąlygas, NUOMOTOJAS savo parašu patvirtina INVENTORIAUS grąžinimo faktą.
3.3 NUOMININKAS privalo saugoti ir tausoti išnuomotą INVENTORIŲ, ir naudotis juo pagal paskirtį.
3.4 NUOMININKAS privalo apmokėti už paslaugas remiantis NUOMOTOJO įkainiais.
3.5 NUOMININKAS privalo kuo skubiau pranešti NUOMOTOJUI apie INVENTORIAUS gedimus ir praradimus, bei jo grąžinimo termino pratęsimą.
3.6 Pagal NUOMOTOJO taisykles, NUOMININKAS privalo padengti nuostolius, padarytus INVENTORIUI dėl jo pačio kaltės.

 
4. ĮSIPAREIGOJIMAI: 
4.1 NUOMININKAS yra pilnai ir besąlygiškai atsakingas už naudojimąsi išnuomotu INVENTORIUMI laikotarpiu nuo jo perdavimo iki grąžinimo.
4.2 NUOMININKAS yra pilnai atsakingas už savo sveikatą ir gyvybę INVENTORIAUS naudojimosi laikotarpiu.
4.2 NUOMOTOJAS neatsakingas už NUOMININKO padarytus nuostolius tretiesiems asmenims INVENTORIAUS naudojimosi laikotarpiu.